ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δήλωση Αποστολής του Ιδρύματος

Η Ακαδημία δεσμεύεται να παρέχει Ναυτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW και βασισμένα στις απαιτήσεις των Model Courses του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας για Αξιωματικούς Καταστρώματος και Μηχανοστασίου στην Κύπρο, με υψηλά πρότυπα τα οποία καλύπτουν και ξεπερνούν την κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις των πελατών.

Η αποστολή της Ακαδημίας είναι να εκπαιδεύσει τους καλύτερους ναυτικούς, να παρέχει διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα μαθήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα σε εγχώριους και διεθνείς φοιτητές, εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του φορέα διαπίστευσης (Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας).

Το όραμα της Ακαδημίας είναι να αναγνωρίζεται ως πρώτης τάξης Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο, παρέχοντας διαπιστευμένα μαθήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλών προτύπων σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία, και εναρμονισμένα με τον Εθνικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας να γίνει ένα από τα Κέντρα Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Μεσόγειο.

Η πρόθεσή της είναι να αναγνωριστεί από τους φορείς της Ναυτικής Βιομηχανίας για τη διαρκή της δέσμευση:

  • Στα υψηλά πρότυπα υπηρεσιών ποιότητας
  • Στα υψηλά πρότυπα υπηρεσιών εκπαίδευσης
  • Στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
  • Στην επιτυχή σχέση με τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό και τη ναυτιλιακή κοινότητα

Institution’s mission statement

The Academy is committed to provide Maritime Training Courses, including courses in accordance with the STCW Requirements and based on the IMO Model Courses requirements and training programs for Deck and Engine Officers in Cyprus, of high standards which meet and exceed applicable legislation and customers’ requirements.

The mission of the Academy is to train the finest seafarers, to provide accredited and recognized training courses and programs to domestic and international students in line with the requirements of the accreditation body (Shipping Deputy Ministry of the Republic of Cyprus)

The Academy’s vision is to be recognized as a first-class Maritime Academy in Cyprus providing accredited training courses and programs of high standards, in accordance with applicable National and International Legislation, and in line with the national scope for Cyprus to become one of the Nautical Training Centers in the Mediterranean.

Its intention is to be recognized among the Maritime Industry entities for its enduring commitment to the:

  • Highest standards of quality services
  • Highest standards of educational services
  • Effectiveness and efficiency of training activities
  • Successful relationship with students, academic personnel and the shipping society